Òrgans de Govern - Plè Municipal

COMPOSICIÓ I PERIODICITAT DEL PLE

El Ple Municipal és el màxim òrgan municipal. Està compost pels 9 membres de l'equip de govern corresponent-li la presidència a l’alcalde. Té, entre d’altres competències, la d’aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i la fiscalització dels òrgans de govern municipal.

 

La periodicitat de les sessions ordinàries del ple de la corporació és mensual i el mes d'agost inhàbil. Amb caràcter general, sempre que així sigui possible, les sessions ordinàries del ple es celebraran el primer divendres de cada mes a les 22.00 hores.

 

ACTES DEL PLE

Clicant AQUÍ podreu accedir a les actes del ple.

 

CONVOCATÒRIES DEL PLE

Clicant AQUÍ podreu accedir a les convocatòries del Ple de l'Ajuntament de Xerta.

 

DECRETS DE L'ALCALDIA

Clicant AQUÍ podreu accedir a la informació sobre els decrets de l'alcaldia de l'Ajuntament de Xerta.

 

COMISSIONS INFORMATIVES 

A l'Ajuntament de Xerta només existeix la Comissió especial de comptes, clicant AQUÍ podreu accedir a la informació sobre la mateixa.

 

JUNTA DE GOVERN

 A l'Ajuntament de Xerta no existeix, ja que La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat, potestatiu en els municipis de menys de 5000 habitants, del govern municipal.

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües