Impostos, taxes i preus públics

 

Alguns dels impostos i taxes de l'Ajuntament de Xerta estan delegats a BASE – Gestió d’ingressos. Base es un organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments li deleguen.

Des de Base es gestionen, la liquidació, recaptació, inspecció i comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i la resta d’ingressos de dret públic i privat.  Es un organisme autofinançat, que actua sota els principis d’eficàcia, d’innovació tecnològica i d’eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.

Les delegacions a favor de BASE de l’Ajuntament de Xerta són:

Delegacions a favor de BASE

 

 

IMPOSTOS

Els impostos son els tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable dels quals està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent. 

 

IBI - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

L'impost sobre béns immobles (IBI) és l'impost que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana, rústica o de característiques especials.

Si voleu més informació sobre l'IBI, cliqueu AQUI

 

IAE - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

L'impost sobre activitats econòmiques (IAE) és l'impost que grava l'exercici en el territori nacional, d'activitats empresarials, professionals o artístiques. 

Si voleu més informació sobre l'IAE, cliqueu AQUI

 

IVTM - IMPOST SOBRE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és l'impost que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques. 

Si voleu més informació sobre l'IVTM, cliqueu AQUI

 

ICIO - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS I OBRES

L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) és un impost de caràcter potestatiu, el fet imposable del qual és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra, per a la qual s'exigeixi obtenir la llicència d'obres o urbanística, i l'expedició d'aquesta correspongui a l'ajuntament. 

Si voleu més informació sobre l'ICIO, cliqueu AQUI

 

IIVTNU - IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS 

L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) és un tribut directe que grava l'increment de valor que experimenten els terrenys. Es posa de manifest arran de la transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol, o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitador del domini, sobre els terrenys esmentats.

Si voleu més informació sobre IIVTNU, cliqueu AQUI

 

IMPOST MUNICIPAL SOBRE LES DESPESES SUMPTUÀRIES PER VEDATS DE CAÇA I PESCA

L’Impost sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesa es un impost municipal que grava als titulars dels vedats o a les persones a qui correspongui, per qualsevol títol, l’aprofitament de caça o pesca.

Si voleu més informació sobre l'Impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesca, cliqueu AQUI

 

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Les contribucions especials son un tribut que es genera degut a la realització d’obres públiques o de l’establiment o ampliació dels serveis públics. Implica un benefici o un augment de valor dels béns propietat del subjecte passiu (la persona física o jurídica que haurà de pagar aquest tribut).

Si voleu més informació sobre les Contribucions Especials, cliqueu AQUI

 

TAXES I PREUS PÚBLICS

Les taxes són contraprestacions que exigeix una administració per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com per la presentació de serveis públics o la realització d’activitats administratives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües