Ordenances Fiscals

 

01. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles (IBI)

 

02. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

 

03. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

 

04. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions i obres (ICIO).

 

05. Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans (IVTNU).

 

06. Ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials (CE).

 

07. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, revisions, modificacions de les activitats i altres.

 

08. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i preus públics per serveis generals.

 

09. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua.

 

10. Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de clavegueram.

 

11. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries.

 

12. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol.

 

13. Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis o activitats de caire lúdic, cultural, esportiu, recreatiu i activitats firals.

 

14. Ordenança fiscal reguladora de taxa de cementiri municipal.

 

15. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d’equipaments i béns esportius i culturals municipals.

 

16. Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic.

 

17. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la gestió dels residus de la construcció.

 

18. Ordenança fiscal reguladora de taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres (guals).

 

19. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concessió de llicències o autoritzacions administratives d’autotaxis i altres vehicles de lloguer.

 

20. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la retirada o immobilització de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

 

21. Ordenança fiscal reguladora de l’impost municipal sobre les despeses sumptuàries per vedats de caça i pesca.

 

22. Ordenança fiscal reguladora de la tinença d’animals.

 

23. Ordenança fiscal reguladora de drets i taxes per serveis urbanístics.

 

24. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament

 

 

 

Subscriure a
Menu

Menú principal

Llengües