Exposició pública projecte EDAR Xerta-Aldover

22/03/2023

Exposició pública projecte EDAR Xerta-Aldover

 

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 24 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment el Projecte constructiu de sanejament i depuració dels nuclis d'Aldover i Xerta redactat per Albert Casajuana i Palet (DOPEC SL), i amb un pressupost de contracte sense IVA vde 2.880.917,02 €.

Se sotmet el citat projecte a informació pública per un termini de trenta dies comptadors a partir de l‘endemà de publicació de l’anunci d’exposició pública, l'efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d'acord amb el que preveu l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data 24 de febrer de 2023, ha aprovat inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris formulada a l'efecte, i la descripció dels béns i drets afectats per l'expropiació, amb vista a l'execució del projecte d'obres esmentat.

S’obre un període d'informació pública durant el termini de 15 dies hàbils mitjançant la publicació de l'edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en, un diari d’abast comarcal o provincial, i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal, per tal que es puguin rectificar els possibles errors que es considerin comesos en la relació de béns i drets, d'acord amb el que regulen els articles 18 i 19.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa i 17 del Reglament d'expropiació forçosa de 26 d'abril de 1957.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

* Els terminis començaran a comptar a partir de la última publicació (DOGC)

A continuació us indiquem l’enllaç al web del Consell Comarcal, on podeu consultar tota la informació:

https://www.baixebre.cat/arees-dactuacio/gestio-ambiental-i-sector-primari/gestio-ambiental/projecte-de-construccio-edar-xert

Menu

Menú principal

Llengües